Java’da birden fazla görevi eş zamanlı gerçekleştirmek istediğimizde Thread‘lerden faydalanırız. Yeni bir Thread nesnesi oluşturur, constructor argümanı olarak bir Runnable geçeriz veya Thread sınıfını extend eder, void run() methodunu override ederiz. Bunları daha önce yaptıysanız belki Thread sınıfının üzerindeki setDaemon(boolean on) methodunu da farketmişsinizdir. Peki kimdir bu daemon?

In multitasking computer operating systems, a daemon is a computer program that runs as a background process, rather than being under the direct control of an interactive user.

User Threads vs Daemon Threads

Java iki adet Thread türü tanımlar:

 1. User Threads: Bu tip Thread’ler bitmeden JVM kapanmaz. Eğer System.exit çağırmadıysanız.
 2. Daemon Threads: Tüm User Thread’leri sonlandığında JVM bu Thread’leri gözünün yaşına bakmadan sonlandırır.

Bu türler ile ilgili sahip olduğum bilgiler şu şekilde:

 • JVM’in kendi kendine sonlanması için tüm User Thread tipindeki Thread’ler sonlanmış olmalıdır.
 • Thread’ler daemon olma/olmama durumunu kendilerini yaratan Thread’den alırlar.
 • JVM’e ait çoğu Thread daemon tipindedir. Örneğin Garbage Collection Thread’leri. JVM sonlanmak için çalışmakta olan bir Garbage Collection işleminin tamamlanmasını beklemez.
 • Bir Thread start() edilmeden önce daemon olup olmadığına karar verilmelidir. Eğer çalışmakta olan bir Thread üzerinde setDaemon(boolean) çağırırsanız IllegalThreadStateException alırsınız.
 • I/O benzeri kritik işler için daemon thread kullanımı kesinlikle tavsiye edilmez. Çünkü JVM kapanırken daemon thread’leri finally bloklarını bile çalıştırmadan öldürür.

Bu konular ile ilgili sık duyduğum birkaç yanlış bilginin doğrularını yazayım:

 • Daemon thread kendisini yaratan thread sonlandığında değil, tüm user thread’ler sonlandığında JVM ile birlikte sonlanır.
 • JVM sonlandıktan sonra hiçbir thread hayatta kalmaz. JVM bir process’dir ve onu öldürdüğünüz zaman thread’ler, heap, stack, database bağlantıları, network bağlantıları, açılmış dosyalara olan referanslar gibi birçok şey de yok olur.

Şimdi çok küçük bir örnek kod paylaşayım ve nasıl çalıştığını görelim.

package com.serdarkuzucu.daemonthreads;

public class UserVsDaemonThreads {
  private static final String LOG_FORMAT = "%7s : %s\n";
  private static final String LOG_FORMAT_ITERATION = "%7s : %d : %s\n";

  private static final String THREAD_MAIN = "MAIN";
  private static final String THREAD_USER = "USER";
  private static final String THREAD_DAEMON = "DAEMON";

  public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
    System.out.printf(LOG_FORMAT, THREAD_MAIN, "thread is started");

    final Thread daemonThread = new Thread(new SleepIteratingRunnable(THREAD_DAEMON, 20));
    daemonThread.setDaemon(true);
    daemonThread.start();

    final Thread userThread = new Thread(new SleepIteratingRunnable(THREAD_USER, 5));
    userThread.setDaemon(false);
    userThread.start();

    Thread.sleep(1000);

    System.out.printf(LOG_FORMAT, THREAD_MAIN, "thread is finished");
  }

  private static class SleepIteratingRunnable implements Runnable {
    private final String threadName;
    private final int iterations;
    private int currentIteration = 1;

    SleepIteratingRunnable(String threadName, int iterations) {
      this.threadName = threadName;
      this.iterations = iterations;
    }

    @Override
    public void run() {
      while (!Thread.interrupted() && iterations >= currentIteration) {
        try {
          System.out.printf(LOG_FORMAT_ITERATION, threadName, currentIteration, "Sleeping.");

          Thread.sleep(250);

          System.out.printf(LOG_FORMAT_ITERATION, threadName, currentIteration, "Woke up.");
        } catch (InterruptedException e) {
          System.out.printf(LOG_FORMAT_ITERATION, threadName, currentIteration, "InterruptedException caught.");
        } finally {
          System.out.printf(LOG_FORMAT_ITERATION, threadName, currentIteration, "Finally executed.");
        }
        currentIteration++;
      }

      System.out.printf(LOG_FORMAT, threadName, "While loop finished");
    }
  }
}

Örnek kod, istenilen sayıda iterasyon yapan ve her iterasyonda konsola çeşitli bilgiler bırakıp 250 milisaniye uyuyan SleepIteratingRunnable isimli Runnable sınıfını kullanıyor. Bu sınıfın içerisinde özellikle run methodunun sonuna, catch ve finally bloklarının içlerine konsol loglaması yaptım ki hangi Thread hangi aşamada öldü görebilelim.

Tüm kod public static void main methodunu içeren bir dosyada bulunuyor. main method içeren bir java programı çalıştırıldığında önce bir main thread yaratılır ve kodumuz main thread içinde koşmaya başlar. main thread de bir user thread’dir.

Yukarıdaki kodun 14, 15 ve 16. satırlarında bir adet daemon thread yaratıyoruz ve ona verdiğimiz SleepIteratingRunnable‘a 20 iterasyon yapmasını söylüyoruz.

18, 19 ve 20. satırlarda ise bir adet user thread yaratıyoruz ve bu thread’de çalışan SleepIteratingRunnable‘a 5 iterasyon yapmasını söylüyoruz.

 1. satırda ise main thread’i 1 saniye sleep ediyoruz.

Bu noktadan sonra olacaklar şu şekilde:

main thread 1 saniye sonra uykudan uyanır ve “thread is finished” yazıp sonlanır.

Bu 1 saniyelik süre içerisinde yarattığımız user thread ve daemon thread bir miktar iterasyon yapacaklar. (3 veya 4 iterasyon)

5 iterasyon ile sınırladığımız user thread 5. iterasyondan sonra sonlanır.

20 iterasyon ile sınırladığımız daemon thread’in işini tamamlamasını beklemeden JVM sonlanır. JVM burada finally, interrupt, catch gibi aksiyonlara hiç girmeden daemon thread’i de kendisiyle birlikte sonlandırır.

Programın çıktısı şu şekilde:

  MAIN : thread is started
 DAEMON : 1 : Sleeping.
  USER : 1 : Sleeping.
 DAEMON : 1 : Woke up.
 DAEMON : 1 : Finally executed.
 DAEMON : 2 : Sleeping.
  USER : 1 : Woke up.
  USER : 1 : Finally executed.
  USER : 2 : Sleeping.
 DAEMON : 2 : Woke up.
 DAEMON : 2 : Finally executed.
 DAEMON : 3 : Sleeping.
  USER : 2 : Woke up.
  USER : 2 : Finally executed.
  USER : 3 : Sleeping.
 DAEMON : 3 : Woke up.
 DAEMON : 3 : Finally executed.
 DAEMON : 4 : Sleeping.
  USER : 3 : Woke up.
  USER : 3 : Finally executed.
  USER : 4 : Sleeping.
  MAIN : thread is finished
 DAEMON : 4 : Woke up.
 DAEMON : 4 : Finally executed.
 DAEMON : 5 : Sleeping.
  USER : 4 : Woke up.
  USER : 4 : Finally executed.
  USER : 5 : Sleeping.
 DAEMON : 5 : Woke up.
 DAEMON : 5 : Finally executed.
 DAEMON : 6 : Sleeping.
  USER : 5 : Woke up.
  USER : 5 : Finally executed.
  USER : While loop finished

Çıktıda gördüğümüz gibi daemon thread’in yaptığı son iş uykuya dalmak oldu. JVM onu uykudan uyandırmadı, interrupt etmedi veya bir şekilde finally bloğuna düşürmedi. User thread sonlandığında doğrudan aşağı indirdi.

Bu gecelik bu kadar dostlar. Artık uyumalıyım.

İyi geceler.